Testimonios|

Ti pale ak Wiguens Sidonis, sikològ lisansye e volontè pwofesyonèl América Solidaria sou travay l ap fè nan fondasyon an ak timoun ki nan sitiyasyon andikap.        

1-    Prezante w.

Mwen rele Wiguens Sidonis, mwen gen yon lisans nan sikoloji. Mwen gen eksperyans travay ak timoun ki gen pwoblèm devlopman ak nan pwoteksyon timoun. Mwen swiv anpil fòmasyon nan domèn  sikoloji sou tematik depresyon ak reprezantasyon maladi mantal. Aktyèlman mwen se volontè America Solidaria Haiti nan yon pwojè ki rele Tout Timoun nan Lekòl, mwen travay espesyalman ak timoun ki nan sitiyasyon andikap.

2-    Kisa pwojè “Tout timoun nan lekòl” la ye ?

Se yon pwojè k ap egzekite nan lekòl Sen Chal Borome ki nan zòn Laplèn ak Koray. Pwojè sa a vize ranfòse endependans fonksyonèl timoun piti ak adolesan ki nan sitiyasyon andikap ak konpetans ekip edikatif, fanmi ak moun k ap pran swen timoun sa yo; pandan n ap ankouraje pwosesis entegrasyon timoun yo nan kominote yo.

 

3- Ki wòl ou nan pwojè a?

Wòl mwen nan pwojè a se akonpaye timoun ki gen 7 rive 25 lane ki nan lekòl San Chal Borome ak nan Koray ki prezante yon andikap. Mwen la pou m fòme tout estaf k ap travay ak timoun sa yo yon fason pou yo chanje kèk  konpòtman yo konn abitye genyen nan entèraksyon yo ak timoun yo. Wòl mwen nan pwojè a tou se ede tout timoun ki gen andikap nan de lekòl sa yo jwenn yon amelyorasyon ak sitiyasyon andikap y ap viv chak jou yo, toujou akonpaye yo epi fè yo konprann yo menm jan ak tout timoun menm si y ap viv ak yon andikap.

4- Kisa w fè ak gwoup moun ou travay yo?

Aktivite mwen fè ak timoun yo vize ede yo nan devlope otonomi yo. Pa egzanp, pou timoun ki gen pwoblèm langaj yo lè mwen fè atelye avèk yo kote mwen fè egzèsis estimilasyon, egzèsis sa a vize devlope  abitid pale chak jou epi souvan an lakay timoun ki ap viv nan sitiyasyon andikap yo menm si n konnen se yon travay ki mande pasyans e li mande akonpayman ni nan lekòl ni lakay timoun nan.

 

5- Kisa nan aktivite n ap fè nan lekòl la ki ta bon pou yo replike antanke modèl lòt kote an Ayiti ki gen timoun nan sitiyasyon andikap?

Aktivite ki t abon pou replike nan lòt espas  ki gen moun ki nan sitiyasyon andikap yo se egzèsis pou ede timoun ki gen difikilte pou yo pale oubyen timoun ki pa pale ditou ak egzèsis pou timoun ki gen pwoblem ekilib nan men, timoun ki ap viv ak andikap  ki gen pwoblèm konsantrasyon, elatriye.

Mwen panse avèk sipò paran oubyen tout lòt moun ki gen kontak dirèk ak timoun ki nan sitiyasyon andikap yo, si aktivite sa yo rive replike nan lòt espas kote ki gen timoun nan sitiyasyon andikap, y ap rann timoun yo otonòm nan aktivite y ap gen pou yo fè chak jou. 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Close Search Window